Drogpolicy


BSK Iggesunds droginformationsprogram och policy angående
rökning, alkohol och övriga droger
I likhet med svensk idrottsrörelse, anser BSK Iggesund att droger i olika former
står i stark motsats till den livsstil och värdegrund vi vill lära ut till våra
ungdomar. Vi vill också verka för att den ambitionen efterlevs.
För att konkret påverka och verka för ett liv utan droger har BSK Iggesund enats
om följande:
 Föreningen tar avstånd från rökning, alkohol och övriga droger
 Helt rökfria lokaler gäller vid föreningens sammankomster
 Ingen alkohol i samband med tävling eller träning. Gäller även icke tävlande
 Drogpolicyn tas upp på möten och sammankomster
 Drogpolicyn ska finnas tillgänglig för alla medlemmar i klubbens lokaler